Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

www.lovelybabybox.pl 

Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. Określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem – www.lovelybabybox.pl

Sprzedającym jest Katarzyna Hojny prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Big Plus 2 Katarzyna Hojny z siedzibą w Wieprzu, przy ul. Pogodnej 17, 34-122 Wieprz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Wieprz posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5512474778, REGON 364980870.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

1)pod numerami telefonów +48 508 588 577 (koszt połączenia za minutę według stawki danego operatora);

2)korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lovelybabybox.pl

 • §1 
  [Postanowienia ogólne]
 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym www.lovelybabybox.pl, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 • www.lovelybabybox.pl – sklep internetowy służący do zawierania drogą elektroniczną Umów sprzedaży, działający pod adresem www.lovelybabybox.pl, prowadzony i administrowany przez Big Plus 2 Katarzyna Hojny, ul. Pogodna 17, 34-122 Wieprz,  telefon kontaktowy: 508 588 577, e-mail: kontakt@lovelybabybox.pl  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Kupujący (Klient) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zawarcia umowy ze Sprzedającym w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych (konsument);
 • Sprzedający (Sprzedawca)– Big Plus 2 Katarzyna Hojny, ul. Pogodna 17, 34-122 Wieprz, telefon kontaktowy: 508 588 577, e-mail: kontkt@lovelyabybox.pl na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem niniejszego Sklepu internetowego lovelybabybox.pl;
 • Konto użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemuużytkownikowi systemu komputerowego. Na konto użytkownika składa się jego adres e-mail oraz hasło. Na koncie użytkownika gromadzone są jego dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego lovelybabybox.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) system operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;

2) dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

3) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;

4) łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;

5) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;

6) sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.
 • §2

 [Procedura składania zamówień]

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym lovelybabybox.pl można składać 24 godziny na dobę.
 2. Do składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem realizacji Zamówienia, oprócz akceptacji Regulaminu, jest wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie prawidłowych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu wysyłki, numer telefonu i adres e-mail w formularzu zamówienia.
 4. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3 są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Jeżeli dane Kupującego podane w procesie zakładania Konta użytkownika lub wypełniania formularza zamówienia jednorazowego ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
 6. Konto użytkownika uzyskuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sprzedającego.
 7. Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny. Aby aktywować konto użytkownika należy odebrać wiadomość i potwierdzić rejestrację klikając link aktywacyjny.
 8. Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje w procesie rejestracji Konta użytkownika lub wypełniania formularza Zamówienia jednorazowego.
 9. W przypadku Zamówienia jednorazowego, nie ma konieczności zakładania Konta użytkownika. Należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i sposób płatności.
 10. Adres wysyłki podany podczas rejestracji Konta użytkownika stanowi jednocześnie adres domyślny wysyłki. Przy każdym zamówieniu, Kupujący ma możliwość podania innego adresu.
 11. W przypadku podania adresu firmowego przy wypełnianiu formularza zamówienia, należy dodatkowo wskazać nazwę firmy.
 • §3

[Procedura zawarcia Umowy sprzedaży]


 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lovelybabybox.pl należy dokonać wyboru prezentowanych artykułów dostępnych na stronie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1) dodanie do koszyka produktu,
2) uzupełnienie formularza zamówienia, 

3) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

4) wybór rodzaju dostawy i formy płatności,
5) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup".

 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
 2. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje kopię zamówienia drogą elektroniczną zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • §4

[Ceny, płatności i anulowanie zamówienia]

 1. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena Produktu i kosztów dostawy (koszt dostawy na terenie Polski wynosi 0 zł) . Cena Produktu wskazana na www.lovelybabybox.pl jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego lovelybabybox.pl:
 • 1) podawane są w polskiej walucie: złoty; 
 • 2) zawierają podatki;
 • 3) zawierają koszty dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu internetowego lovelybabybox.pl w trakcie składania Zamówienia.
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy produktu.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
  • 1) płatność elektroniczna za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  • 2) przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego;
  • 3) płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia; wybór tej opcji możliwy jest tylko w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem;
 3. W przypadku płatności określonych w ust. 4 pkt 2 powyżej, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego, przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, tytułem - „[nazwisko] nr zamówienia […….]”. Płatność powinna być dokonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedający wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym, Sprzedający wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie anulowane.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.
 6. Sprzedający wysyła Produkt najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”. W innych wypadkach - Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 7. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez DPD.
 • §5

[Dostawa]

 

 1. Produkty są dostarczane za pomocą firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 2. Szczegółowe zasady dostawy, określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowaneprzez firmę kurierską za pomocą której dostarczany jest produkt.
 3. Mamy do dyspozycji następujące formy dostawy ( cena za dostawę jednego produktu) :
 • 1) Przesyłka kurierska - Polska - płatność przelewem: 0 zł
 • 2) Przesyłka kurierska - Polska - płatność za pobraniem: 4,99 zł
 • 3) Przesyłka zagraniczna - Kraje Uni Europejskiej - płatność przelewem: max równowartość 50 euro
 1. Jeżeli okaże się, że produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@lovelybabybox.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.
 • §6

[Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych]

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących lub osoby zakładające Konto użytkownika jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://lovelybabybox.pl/polityka_prywatnosci 

§7

[Polityka cookies]

 

 1. Sprzedający korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne , których szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania przez sklep zostały opisane w Polityce Cookies, która znajduje się pod adresem: http://lovelybabybox.pl/polityka_cookies
 • §8
 • [ Pozasądowe rozstrzyganie sporów]

  1. Konsument ma moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia z po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Między in­ny­mi, Konsument ma moż­li­wo­ść:
   1) zwró­ce­nia się do sta­łe­go po­lu­bow­ne­go są­du kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wy­ni­kłe­go z za­war­tej Umowy Sprzedaży,
   2) sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy po­wia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wy­ch za­dań na­le­ży ochro­na kon­su­men­tów.
  2. Bardziej szcze­gó­ło­wy­ch in­for­ma­cji na te­mat po­za­są­do­wy­ch spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia re­kla­ma­cji i do­cho­dze­nia rosz­czeń, Konsument mo­że szu­kać na stro­nie in­ter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl.
  3. Konsument mo­że rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra do­stęp­na je­st pod ad­re­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów po­mię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dą­żą­cy­mi do po­za­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru do­ty­czą­ce­go zo­bo­wią­zań umow­ny­ch wy­ni­ka­ją­cy­ch z in­ter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.
 • §9

 [Postanowienia końcowe]

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2017 r.