Blog

Regulamin konkursu facebookowego Lovely Baby Box 

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK/LOVELY BABY BOX

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Lovely Baby Box jest Katarzyna Hojny prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Big Plus 2 Katarzyna Hojny z siedzibą w Wieprzu, przy ul. Pogodnej 17, 34-122 Wieprz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Wieprz posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5512474778, REGON 364980870.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Big Plus 2 Katarzyna Hojny z siedzibą w Wieprzu, przy ul. Pogodnej 17, 34-122 Wieprz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Wieprz posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5512474778, REGON 364980870, (dalej „Fundator”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/lovelybabybox
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

 II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Napisanie komentarza oznacza zgłoszenie do konkursu i akceptację jego regulaminu o czym Uczestnik jest informowany na stronie www.facebook.com/lovelybabybox
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym procedury odbioru nagrody;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest zestaw Lovely Baby Box Słodki Sen wspomniany w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Lovely Baby Box.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Lovely Baby Box
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Lovely Baby Box.
 3. Konkurs Realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest wypełnienie wytycznych opisanych w poście konkursowym, na portalu Facebook na profilu Lovely Baby Box
 2. Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Lovely Baby Box pod adresem: www.facebook.com/lovelybabybox
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranemu Uczestnikowi nagrody określonej w pkt. III.
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/lovelybabybox

 VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/lovelybabybox
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u www.facebook.com/lovelybabybox wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny ( znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)

c) numer telefonu

d) adres mailowy

 1. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres znajdujący sie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Uczestnika.
 4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

 1. Zwycięzcę Konkursu wybierze Jury konkursowe, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w komentarzu pod postem konkursowym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody.   
 6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@lovelybabybox.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/lovelybabybox i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia Konkursu.    
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.lovelybabybox.pl

 

powrót do listy wpisów »